دکتر جاسبی
۱۳۹۵ آبان ۰۸
ترور حقیقت

ترورِحقیقت یا حقیقتِ ترور

تروریسم به عنوان پدیده شومی که در عصر حاضر مرزهای ملی را در نوردیده و در عرصه بین المللی، جامعه بشری را به چالش جدی کشیده است، به دلیل مقتضی حقوق فردی قربانیان تروریسم و حقوق جمعی جامعه جهانی، دو حوزه از حقوق بین المللی را تحت تاثیر خود قرار داده است: حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه.

در حقیقت این دو حوزه، هم از رهگذر اقدامات تروریستی مهاجمان و فاعلان تروریسم آسیب پذیرند و هم از فرآیند مبارزه با تروریسم در معرض نقض و خدشه قرار دارند. تجربه ناموفق ایجاد یک جبهه بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا به منظور مبارزه با اشکال مختلف تروریسم در عراق و افغانستان که منجر به نقض حقوق بنیادین شهروندان و نظام سیاسی این کشور در جنبه های مختلف گردید، به عنوان نمونه ای بارز و انکارناپذیر از آن به شمار می رود.

آنچه امروز در منطقه غرب آسیا و در آن سوی مرزهای جغرافیایی ایران سرفراز و مقتدر، مردمان و سندیکاهای اسلامی را به خود مشغول داشته و همچون آتشی می‎سوزد و می‎سوزاند، تروریسم کور و خشونت آمیزی است که برخاسته از اندیشه های ناصواب و آموزه های متباین با اسلام عزیز می باشد، ولیکن با تاسف فراوان امروزه تحت عنوان اسلام، در حال تبلیغ و ترویج و انتشار است.

تروریسم تکفیری و اقدامات غیرانسانی گروه های نوظهور تروریستی با نمادهای دینی و شعارهای به ظاهر اسلامی به غیر از ماهیت نفرت انگیز، ضد بشری و تاسف آور آن موجبات تقویت شمول اسلام هراسی در میان افکار عمومی جامعه بین المللی را ارزانی آورده و اسلام رحمانی را به عنوان دین خشونت و افراطی گری معرفی نموده است. فرآیندی که می تواند با تشکیک در اصالت و الهی بودن باورها و آموزه های دین سازان آغاز شده، اسلام هراسی را به دنبال داشته و موج جدیدی از اسلام ستیزی را در حال و آینده موجب شود. به نظر می رسد در این روزگار سخت، رسالت سنگین و سرنوشت سازی بر عهده نخبگان و اندیشمندان مسلمان و حتی غیر مسلمان در اقصی نقاط جهان است، تا ضمن تعریف و تبیین اسلام اصیل و زدودن این اتهامات و ابهامات و همچنین رویارویی بیگانه با ذات این مکتب الهی، زمینه مقابله عالمانه با گسترش تحجر و جلوگیری از بسط اندیشه های تکفیری را در میان نسل نوخواسته جوامع اسلامی فراهم آورند.

سازمان های صلاحیت دار بین المللی به ویژه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی آیسسکو(ISESCO) با حمایت موثر سازمان همکاری اسلامی(OIC) می تواند ظرفیت های گسترده دانشگاهیان، علما و دانشجویان کشورهای اسلامی را در جهت تحقق این رسالت عظیم فعلیت و انسجام بخشند تا در آینده ای نه چندان دور ضمن بازتعریف گفتمان وحدت، صلح و برابری پیامبر رحمهٌ للعالمین، ابرهای سیاه خشونت، تکفیر و افراطی گری از چهره نورانی اسلام عزیز رخت بربندد و حقیقت متعالی دین مکتب ساز در معرض دید همه جهانیان قرار گرفته و بیش از پیش موجبات هدایت و رستگاری بشریت را فراهم آورد.