دکتر جاسبی

زندگینامه

ضو حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
∎ منشی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
∎عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی
∎ عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی
∎ رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی
∎ عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها
∎عضو جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران
∎ صاحب امتیاز روزنامه آفرینش و روزنامه شاپرک
∎ سرپرست دانش‌نامه حافظ و حافظ پژوهی
∎رئیس شورای سیاست‌گذاری سازمان مردم نهاد تلاشگران کیفیت کشور
∎رئیس شورای سیاست‌گذاری باشگاه تلاشگران کیفیت کشور
∎رئیس جشنواره بین‌المللی کاریکاتور بهره‌وری
∎ استاد تمام دانشگاه علم و صنعت
∎ مدیر مسئول مجله‌ی علمی – پژوهشی آینده‌‌ پژوهی مدیریت