دکتر جاسبی

مذهبی

بحثی در مدیریت اسلامی: نوشته دکتر جاسبی

بحثی در مدیریت اسلامی
مبانی ارزشی در حکومت و نظام تشکیلاتی اسلام
مقدمه
آنچه در این مقاله آمده است تلاشی است که در سالهای گذشته برای تدوین مبانی و نظام ارزشی ، در مدیریت اسلامی انجام گرفته است و تا امروز بخشی از آن به صورت دو مقاله تحت عنوان های «نظار

ادامه مطلب
۱۳۹۸ تیر ۰۴